Geen producten (0)

ALGEMENE VOORWAARDEN Harry, de Smaakspecialist

Harry de Smaakspecialist gevestigd
te ( 8013 pm ) Zwolle op het adres VOLTASTRAAT 23d, ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer: 05071406 telefoonnummer: 06-30220761

Toepasselijkheiden begrippen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Harry de Smaakspecialist onder welke naam dan ook, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk door Harry de Smaakspecialist van wordt afgeweken.

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Harry de Smaakspecialist: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Koper: de wederpartij van Harry de Smaakspecialist tot wie Harry de Smaakspecialist een aanbieding heeft gericht, hetzij
een overeenkomst mee heeft gesloten.

Roerende zaken: door Harry de Smaakspecialist verkochte en/of geleverde en/of afgeleverde zaken.

2. Werkzaamheden: alle door Harry de Smaakspecialist verrichte werkzaamheden.

Indien Harry de Smaakspecialist een overeenkomst met meerdere opdrachtgevers heeft gesloten, is iedere koper
hoofdelijk aansprakelijk voor (de gehele) nakoming van de overeenkomst.

Aanbiedingen en overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Harry de Smaakspecialist zijn vrijblijvend en vervallen na het verlopen van de
termijn welke is vermeld bij de betreffende aanbieding of offerte. Bij ontbreken
van een termijn vervalt de aanbieding of offerte in ieder geval na verloop van
7 dagen na de datum waarop het aanbod door Harry de Smaakspecialist is uitgebracht, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2. De beschrijvingen van Harry de Smaakspecialist van de aangeboden roerende zaken zijn zorgvuldig tot stand gekomen.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten binden Harry de Smaakspecialist echter niet.

3. Harry de Smaakspecialist is gerechtigd na het sluiten van de overeenkomst eventuele prijswijzigingen in verband met verhoging van fabriek en/of importtarieven door te berekenen aan opdrachtgever. Indien de koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening
van zijn beroep of bedrijf (consument), is deze koper gerechtigd na de prijsverhoging binnen 10 dagen nadat Harry de Smaakspecialist de opdrachtgever op de hoogte heeft gesteld van de doorberekening van de verhoogde prijs, de overeenkomst te ontbinden.

Leveringstermijnen en Prijzen

1. Alle aangegevenleveringstermijnen door Harry de Smaakspecialist zijn termijnen bij benadering, aan deze termijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Harry de Smaakspecialist kan door het verstrijken van de opgegeven termijn dan ook niet (van rechtswege) in verzuim komen.

 

2. De opgegeven prijzen door Harry de Smaakspecialist zijn prijzen bij benadering, tenzij Harry de Smaakspecialist en koper een vaste prijs overeenkomen.

3. Alle door Harry de Smaakspecialist gegeven prijzen zijn prijzen in euro’s en exclusief BTW voor zakelijke afnemers. Op de website van Harry de Smaakspecialist zijn de consumentenprijzen inclusief BTW.

 

Betaling 

1. Betaling dient via Ideal aan Harry de Smaakspecialist plaats te vinden voor aflevering, waarbij koper gebruik kan
maken van de betalingsmogelijkheden zoals deze op de website van Harry de Smaakspecialist zijn aangegeven, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

2. Harry de Smaakspecialist is gerechtigd alvorens over te gaan tot werkzaamheden of bestelling van roerende
zaken een aanbetaling te verlangen. Indien de koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (consument), is Harry de Smaakspecialist gerechtigd aanbetaling te vragen conform hetgeen wettelijk bij een consument is toegestaan.

3. Indien geen contante betaling is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Na het verlopen van deze betalingstermijn is koper van rechtswege in verzuim.

4. Koper is niet bevoegd het verschuldigde aan Harry de Smaakspecialist te verrekenen op te schorten of een korting op toe te passen, tenzij opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf in welke geval opdrachtgever slechts mag opschorten voor zover dit redelijk is.

5. Na verloop van de betalingstermijn is Harry de Smaakspecialist gerechtigd rente in rekening te brengen over het openstaande bedrag, welke rente gelijk is aan de wettelijke (handels) rente.

6. Indien koper na aanmaning door Harry de Smaakspecialist om de vordering binnen 14 dagen na datum van deze aanmaning te voldoen, niet heeft voldaan aan Harry de Smaakspecialist, is koper voor buitengerechtelijke incassokosten een percentage verschuldigd van 15% over het (openstaande) factuurbedrag, tenzij een dwingende bepaling zich tegen een dergelijk percentage verzet en in dat geval het wettelijke bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is.

7. Alle kosten voor invordering van de vordering van Harry de Smaakspecialist zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk komen voor rekening van koper.

Aflevering

1. Als plaats van aflevering van de roerende zaken geldt het adres dat door de koper kenbaar is gemaakt aan Harry de Smaakspecialist.

2. De kosten van bezorging en aflevering komen voor rekening van koper, tenzij Harry de Smaakspecialist en koper hiervan afwijken.

Herroeping recht consument

1. Indien de koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, (consument) heeft de consument de mogelijkheid om binnen 14 dagen na ontvangst van de roerende zaken de overeenkomst te ontbinden.

2. Het onder 1 genoemd herroeping recht geld niet voor zover de wet het herroeping recht uitsluit voor de consument.

3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroeping recht, komen de kosten voor terugzending aan Harry de Smaakspecialist voor rekening van de consument.

4. Indien de koper geen consument is, komt de koper geen herroeping recht toe.

Persoonlijke gegevens

1. Koper geeft toestemming aan Harry de Smaakspecialist om de gegevens zoals deze door koper aan Harry de Smaakspecialist zijn verstrekt, op te slaan en te gebruiken voor mailingen, nieuwsbrieven en productinformatie. Indien koper wil dat zijn gegevens door Harry de Smaakspecialist worden verwijderd uit het bestand van Harry de Smaakspecialist, zal koper dit schriftelijk kenbaar maken aan Harry de Smaakspecialist en zal Harry de Smaakspecialist zo spoedig mogelijk de koper verwijderen uit het bestand van Harry de Smaakspecialist.

Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Harry de Smaakspecialist geleverde en zich nog bij of onder koper bevindende roerende zaken blijven, tot op het moment van volledige betaling van al het geen de koper, uit hoofde van door de Harry de Smmakspecialist geleverde of nog te leveren zaken, bijbehorende verrichte of te verrichten werkzaamheden of daaraan verbonden vorderingen uit schadevergoeding, jegens Harry de Smaakspecialist verschuldigd is, eigendom van Harry de Smaakspecialist.

2. Harry de Smaakspecialist behoudt zich het eigendom van de roerende zaken eveneens voor, voor hetgeen koper Harry de Smaakspecialist verschuldigd zijn of worden uit hoofde van eerdere of latere overeenkomsten krachtens welke Harry de Smaakspecialist goederen heeft geleverd of zal leveren en/of naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, dan wel uit hoofde van een te kort schieten van opdrachtgever voor zijn verplichting als voornoemd genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Aansprakelijkheid

1. Harry de Smaakspecialist zijn aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag hetgeen zijn (schade) verzekering uitkeert. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de schade van Harry de Smaakspecialist beperkt tot het factuurbedrag van de laatste factuur van Harry de Smaakspecialist voor koper.

2. Harry de Smaakspecialist is niet aansprakelijk voor gevolg en/of bedrijfsschade onder welke benaming dan ook.

Reclames en verjaring

1. Klachten omtrent een factuur(en) dienen binnen 14 dagen na factuurdatum bij Harry de Smaakspecialist schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan koper geacht  wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd.

2. Klachten omtrent de geleverde roerende zaken dienen binnen bekwame tijd schriftelijk aan Harry de Smaakspecialist te worden kenbaar gemaakt.

3. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen Harry de Smaakspecialist en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.