Geen producten (0)

ALGEMENE VOORWAARDEN DELIWEB / Harry, de Smaakspecialist

Deliweb gevestigd
te ( 8014 VV ) Zwolle op het adres V.D. Capellenstraat 57, ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer: 05071406 telefoonnummer: 038-4658554

Toepasselijkheiden begrippen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Deliweb onder welke naam dan ook, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk door Deliweb van wordt afgeweken.

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Deliweb: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Koper: de wederpartij van Deliweb tot wie Deliweb een aanbieding heeft gericht, hetzij
een overeenkomst mee heeft gesloten.

Roerende zaken: door Deliweb verkochte en/of geleverde en/of afgeleverde zaken.

2. Werkzaamheden: alle door Deliweb verrichte werkzaamheden.

Indien Deliweb een overeenkomst met meerdere opdrachtgevers heeft gesloten, is iedere koper
hoofdelijk aansprakelijk voor (de gehele) nakoming van de overeenkomst.

Aanbiedingen en overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Deliweb zijn vrijblijvend en vervallen na het verlopen van de
termijn welke is vermeld bij de betreffende aanbieding of offerte. Bij ontbreken
van een termijn vervalt de aanbieding of offerte in ieder geval na verloop van
7 dagen na de datum waarop het aanbod door Deliweb is uitgebracht, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2. De beschrijvingen van Deliweb van de aangeboden roerende zaken zijn zorgvuldig tot stand gekomen.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten binden Deliweb echter niet.

3. Deliweb is gerechtigd na het sluiten van de overeenkomst eventuele prijswijzigingen in verband met verhoging van fabriek en/of importtarieven door te berekenen aan opdrachtgever. Indien de koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening
van zijn beroep of bedrijf (consument), is deze koper gerechtigd na de prijsverhoging binnen 10 dagen nadat Deliweb de opdrachtgever op de hoogte heeft gesteld van de doorberekening van de verhoogde prijs, de overeenkomst te ontbinden.

Leveringstermijnen en Prijzen

1. Alle aangegevenleveringstermijnen door Deliweb zijn termijnen bij benadering, aan deze termijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Deliweb kan door het verstrijken van de opgegeven termijn dan ook niet (van rechtswege) in verzuim komen.

 

2. De opgegeven prijzen door Deliweb zijn prijzen bij benadering, tenzij Deliweb en koper een vaste prijs overeenkomen.

3. Alle door Deliweb gegeven prijzen zijn prijzen in euro’s en exclusief BTW voor zakelijke afnemers. Op de website van Deliweb en in de winkel zijn de consumentenprijzen inclusief BTW.

 

Betaling 

1. Betaling dient contant of via Ideal aan Deliweb plaats te vinden voor aflevering, waarbij koper gebruik kan
maken van de betalingsmogelijkheden zoals deze op de website van Deliweb zijn aangegeven, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Deliweb is gerechtigd alvorens over te gaan tot werkzaamheden of bestelling van roerende
zaken een aanbetaling te verlangen. Indien de koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (consument), is Deliweb gerechtigd aanbetaling te vragen conform hetgeen wettelijk bij een consument is toegestaan.

3. Indien geen contante betaling is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Na het verlopen van deze betalingstermijn is koper van rechtswege in verzuim.

4. Koper is niet bevoegd het verschuldigde aan Deliweb te verrekenen op te schorten of een korting op toe te passen, tenzij opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf in welke geval opdrachtgever slechts mag opschorten voor zover dit redelijk is.

5. Na verloop van de betalingstermijn is Deliweb gerechtigd rente in rekening te brengen over het openstaande bedrag, welke rente gelijk is aan de wettelijke (handels) rente.

6. Indien koper na aanmaning door Deliweb om de vordering binnen 14 dagen na datum van deze aanmaning te voldoen, niet heeft voldaan aan Deliweb, is koper voor buitengerechtelijke incassokosten een percentage verschuldigd van 15% over het (openstaande) factuurbedrag, tenzij een dwingende bepaling zich tegen een dergelijk percentage verzet en in dat geval het wettelijke bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is.

7. Alle kosten voor invordering van de vordering van Deliweb zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk komen voor rekening van koper.

Aflevering

1. Als plaats van aflevering van de roerende zaken geldt het adres dat door de koper kenbaar is gemaakt aan Deliweb.

2. De kosten van bezorging en aflevering komen voor rekening van koper, tenzij Deliweb en koper hiervan afwijken.

Herroeping recht consument

1. Indien de koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, (consument) heeft de consument de mogelijkheid om binnen 14 dagen na ontvangst van de roerende zaken de overeenkomst te ontbinden.

2. Het onder 1 genoemd herroeping recht geld niet voor zover de wet het herroeping recht uitsluit voor de consument.

3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroeping recht, komen de kosten voor terugzending aan Deliweb voor rekening van de consument.

4. Indien de koper geen consument is, komt de koper geen herroeping recht toe.

Persoonlijke gegevens

1. Koper geeft toestemming aan Deliweb om de gegevens zoals deze door koper aan Deliweb zijn verstrekt, op te slaan en te gebruiken voor mailingen, nieuwsbrieven en productinformatie. Indien koper wil dat zijn gegevens door Deliweb worden verwijderd uit het bestand van Deliweb, zal koper dit schriftelijk kenbaar maken aan Deliweb en zal Deliweb zo spoedig mogelijk de koper verwijderen uit het bestand van Deliweb.

Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Deliweb geleverde en zich nog bij of onder koper bevindende roerende zaken blijven, tot op het moment van volledige betaling van al het geen de koper, uit hoofde van door de Deliweb geleverde of nog te leveren zaken, bijbehorende verrichte of te verrichten werkzaamheden of daaraan verbonden vorderingen uit schadevergoeding, jegens Deliweb verschuldigd is, eigendom van Deliweb.

2. Deliweb behoudt zich het eigendom van de roerende zaken eveneens voor, voor hetgeen koper Deliweb verschuldigd zijn of worden uit hoofde van eerdere of latere overeenkomsten krachtens welke Deliweb goederen heeft geleverd of zal leveren en/of naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, dan wel uit hoofde van een te kort schieten van opdrachtgever voor zijn verplichting als voornoemd genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Aansprakelijkheid

1. Deliweb zijn aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag hetgeen zijn (schade) verzekering uitkeert. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de schade van Deliweb beperkt tot het factuurbedrag van de laatste factuur van Deliweb voor koper.

2. Deliweb is niet aansprakelijk voor gevolg en/of bedrijfsschade onder welke benaming dan ook.

Reclames en verjaring

1. Klachten omtrent een factuur(en) dienen binnen 14 dagen na factuurdatum bij Deliweb schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan koper geacht  wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd.

2. Klachten omtrent de geleverde roerende zaken dienen binnen bekwame tijd schriftelijk aan Deliweb te worden kenbaar gemaakt.

3. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen Deliweb en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.